Условия за ползване

 1. ПРЕДМЕТ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ ПРЕДСТАВЛЯВА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ИЛИ УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ НА COOLCAPS.BG, КОИТО УРЕЖДАТ ПРАВИЛАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА COOLCAPS.BG

 

 1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА COOLCAPS.BG

2.1. „ИНТЕРМОБИЯ ООД Е ДРУЖЕСТВО СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ, ГРАД СОФИЯ, Р-Н МЛАДОСТ 1, БЛ. 30 С ЕИК 175349497.

2.2. ИНТЕРМОБИЯ ООД АДМИНИСТРИРА МАРКЕТПЛЕЙС ПЛАТФОРМАТА COOLCAPS.BG, ПОД ФОРМАТА НА САЙТА COOLCAPS.BG, (НАРИЧАН ЗА КРАТКОСТ „ПЛАТФОРМАТА“). ИНТЕРМОБИЯ ООД ЕООД ЩЕ БЪДЕ НАРИЧАНО ЗА КРАТКОСТ ПО-ДОЛУ „ИНТЕРМОБИЯ“.

2.3. ПРОДАВАЧ НА ПЛАТФОРМАТА МОЖЕ ДА Е ВСЯКО ЛИЦЕ, КОЕТО ПРЕДЛАГА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ ЛИЦА С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ И ИМА СКЛЮЧЕН СЪОТВЕТЕН ДОГОВОР ЗА ТОВА С ИНТЕРМОБИЯ.

 

3.ДЕФИНИЦИИ

3.1. КЛИЕНТ – ВСЯКО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ НА ИЛИ НАД 18 Г, ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ИЛИ ДРУГО ПРАВНО ОБРАЗУВАНИЕ, КОЕТО ОТГОВАРЯ НА ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

3.1.1. ПОЛУЧАВА ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕТО ЧРЕЗ КОМУНИКАЦИОННИТЕ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ИНТЕРМОБИЯ (ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ТЕЛЕФОНА И Т.Н.);

3.1.2. СЕ Е РЕГИСТРИРАЛО НА ПЛАТФОРМАТА И КОЕТО ЧРЕЗ ЗАВЪРШВАНЕТО НА ПРОЦЕСА НА СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ Е ДАЛО СЪГЛАСИЕТО СИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНИ КЛАУЗИ В СЕКЦИЯТА ОБЩИ УСЛОВИЯ В ПЛАТФОРМАТА;

3.1.3. СЛЕД СЪЗДАВАНЕТО НА СВОЙ АКАУНТ НА ПЛАТФОРМАТА, ПРАВИ ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА С ПРОДАВАЧ.

3.2 ПРОДАВАЧ – ВСЕКИ ТЪРГОВЕЦ, ПРЕДЛАГАЩ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ НА ПЛАТФОРМАТА.

3.3. ИНТЕРМОБИЯ MARKETPLACE ( МАРКЕТПЛЕЙС) – ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ ИНТЕРМОБИЯ ПРЕДОСТАВЯ НА ТЪРГОВЦИ (ПРОДАВАЧИ), ПОСРЕДСТВОМ КОЯТО ТЕ ПРЕДЛАГАТ ЗА ПРОДАЖБА СВОИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ.

3.4. САЙТ – ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА, ХОСТВАНА НА УЕБ АДРЕСА COOLCAPS.BG И НЕГОВИТЕ ПОДДОМЕЙНИ

3.5. ПЛАТФОРМАТА – МАРКЕТПЛЕЙС ПЛАТФОРМАТА COOLCAPSBG, ПОД ФОРМАТА НА САЙТА COOLCAPS.BG.

3.6. АКАУНТ – РАЗДЕЛ ОТ ПЛАТФОРМАТА, ФОРМИРАН ОТ ИМЕЙЛ АДРЕС И ПАРОЛА, КОЙТО ПОЗВОЛЯВА НА КУПУВАЧА ДА ИЗПРАТИ ПОРЪЧКА И КОЙТО СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА И ИСТОРИЯТА НА НЯКОИ ОТ ДЕЙСТВИЯТА МУ В ПЛАТФОРМАТА (ПОРЪЧКИ, ФАКТУРИ И ДР.). КЛИЕНТЪТ Е ОТГОВОРЕН ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ, ВЪВЕДЕНА В АКАУНТА, ДА Е ВЯРНА, ПЪЛНА И АКТУАЛНА.

3.7. ПОРЪЧКА – ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ КОМУНИКАЦИОННА ФОРМА МЕЖДУ ИНТЕРМОБИЯ И КЛИЕНТА, ЧРЕЗ КОЙТО КЛИЕНТЪТ ЗАЯВЯВА НА ПРОДАВАЧА, ПРЕЗ ПЛАТФОРМАТА, ЖЕЛАНИЕТО СИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ ОТ ПЛАТФОРМАТА.

3.8. СТОКА(-И) ИЛИ УСЛУГА(-И) – ВСЕКИ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, НАХОДЯЩИ СЕ НА ПЛАТФОРМАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, СПОМЕНАТИ В ПОРЪЧКАТА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ ПРОДАВАЧА В РЕЗУЛТАТ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР.

3.9. ДОГОВОР – ПРЕДСТАВЛЯВА СКЛЮЧЕНИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ДОГОВОР МЕЖДУ ПРОДАВАЧА И КЛИЕНТА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ ПРЕЗ ПЛАТФОРМАТА, ВЪЗ ОСНОВА НА И НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ КОЙТО СА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА („ДОКУМЕНТА“).

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА COOLCAPS.BG ОБВЪРЗВАТ ВСИЧКИ КЛИЕНТИ НА ПЛАТФОРМАТА.

4.2. ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ВИЕ СТЕ (А) СЕ ЗАПОЗНАЛИ ВНИМАТЕЛНО С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО Й И (Б) СТЕ СЕ СЪГЛАСИЛИ ДА ГИ СПАЗВАТЕ БЕЗУСЛОВНО.

4.3. ИНТЕРМОБИЯ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА АКТУАЛИЗИРА И ИЗМЕНЯ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПЛАТФОРМАТА ПЕРИОДИЧНО, ЗА ДА ОТРАЗЯВА ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ НА НАЧИНА, ПО КОЙТО САЙТА ФУНКЦИОНИРА И УСЛОВИЯТА ИЛИ ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. ДОКУМЕНТЪТ МОЖЕ ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ НА КЛИЕНТИТЕ ОТ МОМЕНТА, В КОЙТО Е ПУБЛИКУВАН НА ПЛАТФОРМАТА. В СЛУЧАЙ НА ТАКАВА ПРОМЯНА НИЕ ЩЕ ЩЕ ПУБЛИКУВАМЕ НА ПЛАТФОРМАТА ИЗМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ПОРАДИ КОЕТО ВИ МОЛИМ ПЕРИОДИЧНО ДА ПРОВЕРЯВАТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.

4.4. АКО НЯКОЯ ОТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА СЕ ОКАЖАТ НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ИЛИ НЕПРИЛОЖИМИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНАТА ЗА ТОВА, ТО ТОВА НЕ ВЛЕЧЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА ИЛИ НЕПРИЛОЖИМОСТТА НА ОСТАНАЛИТЕ РАЗПОРЕДБИ.

4.5. ИНТЕРМОБИЯ И МАРКЕТПЛЕЙС ПРОДАВАЧИТЕ ПОЛАГАТ СЕРИОЗНИ УСИЛИЯ, ЗА ДА ПОДДЪРЖАТ ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДСТАВЕНА В ПЛАТФОРМАТА. ВЪПРЕКИ ТОВА, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ВЪЗМОЖНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, ИНТЕРМОБИЯ УТОЧНЯВА, ЧЕ ИЗОБРАЖЕНИЯТА НА ПРОДУКТИТЕ ИМАТ ИЛЮСТРАТИВЕН И НАСОЧВАЩ ХАРАКТЕР, СЪОТВЕТНО ДОСТАВЕНИТЕ ПРОДУКТИ МОГАТ ДА СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯТА.

4.6. ВЪЗМОЖНО Е, ПОРАДИ ОГРАНИЧЕНОТО ПРОСТРАНСТВО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ОПИСАНИЯТА НА ПРОДУКТИТЕ ДА БЪДАТ ПОНЯКОГА НЕПЪЛНИ. ВЪПРЕКИ ТОВА, ОТ ИНТЕРМОБИЯ СЕ СТРЕМИМ ДА ПРЕДОСТАВИМ НАЙ-ПОДХОДЯЩАТА И ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ.

4.7. ВСИЧКИ СТОКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЗИ В ПРОМОЦИЯ/НАМАЛЕНИЕ, СЕ ПРОДАВАТ И ДОСТАВЯТ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДОРИ ТОВА ДА НЕ Е ИЗРИЧНО ОТБЕЛЯЗАНО В ПЛАТФОРМАТА.

4.8. ПЛАТФОРМАТА МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ. ИНТЕРМОБИЯ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА УЕБ САЙТОВЕ, КОИТО НЕ АДМИНИСТРИРА, КАКТО И ЗА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ В ТЯХ.

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. КЛИЕНТЪТ ЗАЯВЯВА ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА ПОРЪЧА И КУПИ СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА ПРЕЗ ПЛАТФОРМАТА КАТО НАПРАВИ ПОРЪЧКА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНА И КОЯТО СЪОТВЕТНО СЕ РЕГИСТРИРА ОТ САМИЯ НЕГО ИЛИ ОТ СЛУЖИТЕЛ НА ИНТЕРМОБИЯ ОТ НЕГОВО ИМЕ.

5.2. ИНТЕРМОБИЯ ЩЕ ИЗПРАТИ УВЕДОМЛЕНИЕ ДО КЛИЕНТА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОРЪЧКАТА В СИСТЕМАТА МУ, КОЕТО НЯМА СМИСЪЛА НА ПРИЕМАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ ИЛИ ПОЕМАНЕ НА АНГАЖИМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й. ТОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ИНТЕРМОБИЯ ПРАВИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ (ИМЕЙЛ) ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНА.

5.3. ЗАТОВА ПРОДАВАЧЪТ ИМА ПРАВОТО ДА НЕ ДОСТАВИ ЧАСТ ИЛИ ВСИЧКИ СТОКИ ИЛИ ДА НЕ ИЗПЪЛНИ ЧАСТ ИЛИ ВСИЧКИ УСЛУГИ ОТ ПОРЪЧКАТА ПО РАЗЛИЧНИ ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО НЕ САМО ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА СКЛАДОВАТА ИМ НАЛИЧНОСТ. ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ЕДИНСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧА Е ДА ВЪРНЕ ЕВЕНТУАЛНО ПОЛУЧЕНАТА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЦЕНА НА СТОКАТА ИЛИ УСЛУГАТА.

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. ДОСТЪПЪТ ДО ПЛАТФОРМАТА С ЦЕЛ РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРЪЧКА Е ПОЗВОЛЕН НА ВСЕКИ КЛИЕНТ.

6.2. ИНТЕРМОБИЯ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ ДА ОГРАНИЧИ ДОСТЪПА НА КЛИЕНТ ДО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОРЪЧКА И/ИЛИ ДО НЯКОЙ ОТ ВЪЗМОЖНИТЕ ПЛАТЕЖНИ МЕТОДИ, АКО КЛИЕНТЪТ ЗЛОУПОТРЕБЯВА С ПРАВАТА СИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН И ТОВА Е В УЩЪРБ НА ИНТЕРМОБИЯ, ПРОДАВАЧ ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ. В ТЕЗИ СЛУЧАИ ИНТЕРМОБИЯ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕВЕНТУАЛНИТЕ ВРЕДИ, КОИТО КЛИЕНТЪТ Е ПРЕТЪРПЯЛ ИЛИ МОЖЕ ДА ПРЕТЪРПИ В СЛЕДСТВИЕ НА ТОВА ДЕЙСТВИЕ.

6.3. КЛИЕНТЪТ ИМА ПРАВО ДА ПУБЛИКУВА МНЕНИЯ ОТНОСНО СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ, КАКТО И ДА СЕ СВЪРЗВА С ИНТЕРМОБИЯ НА ПОСОЧЕНИТЕ АДРЕСИ В РАЗДЕЛ „КОНТАКТИ” НА ПЛАТФОРМАТА. МНЕНИЯ ИЛИ СЪОБЩЕНИЯ, КОИТО СЪДЪРЖАТ НЕЦЕНЗУРНИ ДУМИ ИЛИ НЕПОДХОДЯЩ РЕЧНИК ЩЕ БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ ОТ ПЛАТФОРМАТА ИЛИ ИГНОРИРАНИ.

6.4. КОМУНИКАЦИЯТА С ПРОДАВАЧА МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ЧРЕЗ ДИРЕКТНА С НЕГО ВРЪЗКА ИЛИ НА ПОСОЧЕНИТЕ НА ПЛАТФОРМАТА АДРЕСИ.

6.5. ИНТЕРМОБИЯ МОЖЕ ДА ПУБЛИКУВА РЕКЛАМНА И ПРОМОЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ И/ИЛИ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НЕГО ИЛИ ОТ ДРУГИ ТЪРГОВЦИ ПРОМОЦИИ НА ПЛАТФОРМАТА, ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ.

6.6. ВСИЧКИ ЦЕНИ НА СТОКИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ НА ПЛАТФОРМАТА СА КРАЙНИ, ОБЯВЕНИ СА В ЛЕВА (BGN) С ВКЛЮЧЕНО ДДС И ВСИЧКИ ДРУГИ ИЗИСКВАНИ ПО ЗАКОН ДАНЪЦИ ИЛИ ТАКСИ.

6.7. В СЛУЧАЙ НА ОНЛАЙН ПЛАЩАНИЯ ИЛИ ПЛАЩАНИЯ ПО БАНКОВ ПЪТ, ИНТЕРМОБИЯ И/ИЛИ ПРОДАВАЧЪТ НЕ НОСЯТ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТАКСИ, КОМИСИОННИ ИЛИ ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ, НАПРАВЕНИ ОТ КЛИЕНТА ИЛИ НЕГОВАТА БАНКА ПО ПОВОД НА САМАТА ТРАНЗАКЦИЯ, КАКТО И В СЛУЧАИТЕ НА ОБМЕН НА ВАЛУТА, ПРИЛАГАНИ ОТ БАНКАТА, ИЗДАЛА КАРТАТА НА КЛИЕНТА В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО ВАЛУТАТА Е РАЗЛИЧНА ОТ BGN.

6.8. ВСИЧКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОМЕСТЕНИ НА ПЛАТФОРМАТА ИМАТ ЕДИНСТВЕНО ЦЕЛ ДА СЪЗДАДАТ ИЗВЕСТНА ПРЕДСТАВА ЗА ТИПА НА ПРЕДЛАГАНАТА СТОКА/УСЛУГА, А НЕ ДА Я ПРЕДСТАВЯТ ТОЧНО. СЪОТВЕТНО, ВЪЗМОЖНО Е НЯКОИ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯТА НА СТОКИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ В ПЛАТФОРМАТА (СТАТИЧНИ/ДИНАМИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ/ МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ/ Т.Н.) ДА НЕ ОТГОВАРЯТ НА ВЪНШНИЯ ВИД НА СЪОТВЕТНАТА СТОКА ИЛИ ДА СЪЗДАВАТ ГРЕШНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА. ПРОДАВАЧЪТ НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТАКИВА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ.

7.ПОРЪЧКА

7.1. КЛИЕНТЪТ МОЖЕ ДА ПРАВИ ПОРЪЧКИ НА ПЛАТФОРМАТА ЧРЕЗ ДОБАВЯНЕТО НА ЖЕЛАНИТЕ СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ В МОЯТА КОЛИЧКА ЗА ПОКУПКИ, СЛЕДВАЙКИ СТЪПКИТЕ, УКАЗАНИ В ПЛАТФОРМАТА, ЗА ДА ЗАВЪРШИ И ИЗПРАТИ СЪОТВЕТНАТА ПОРЪЧКА.

7.2. ВСЯКА ДОБАВЕНА В МОЯТА КОЛИЧКА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА МОЖЕ ДА БЪДЕ КУПЕНА, АКО Е НАЛИЧНА. ДОБАВЯНЕТО НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА В МОЯТА КОЛИЧКА, БЕЗ ПОРЪЧКАТА ДА БЪДЕ ПРИКЛЮЧЕНА НЕ ВОДИ ДО РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПОРЪЧКАТА И АВТОМАТИЧНОТО ЗАПАЗВАНЕ НА СТОКАТА/УСЛУГАТА.

7.3. КЛИЕНТЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА И ОТГОВАРЯ ЗА ТОВА ВСИЧКИ ДАННИ, КОИТО Е ПРЕДОСТАВИЛ НА ИНТЕРМОБИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧКАТА ДА СА ВЕРНИ, ПЪЛНИ И ТОЧНИ КЪМ ДАТАТА НА ИЗПРАЩАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА. КЛИЕНТЪТ ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ НА ИНЕТЕРМОБИЯ ДА ПРЕДОСТАВИ ТЕЗИ ДАННИ НА СЪОТВЕТНИЯ МАРКЕТПЛЕЙС ПРОДАВАЧ ИЛИ КУРИЕР, КОГАТО ПОРЪЧКАТА СЪДЪРЖА СТОКИ/УСЛУГИ НА ПОСЛЕДНИЯ.

7.4. ПРОДАВАЧЪТ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ (ДА АНУЛИРА) НАПРАВЕНАТА ОТ КЛИЕНТА ПОРЪЧКА, ЗА КОЕТО СЛЕДВА ДА УВЕДОМИ КЛИЕНТА. АНУЛИРАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА НЕ ВЛЕЧЕ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА НЯКОЯ ОТ СТРАНИТЕ СПРЯМО ДРУГАТА ВЪВ ВРЪЗКА С НЕЯ И СЪОТВЕТНО НИКОЯ ОТ ТЯХ НЯМА ПРАВО ДА ТЪРСИ ОТ ДРУГАТА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА АНУЛИРАНЕТО Й В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

 • НЕПРИЕМАНЕ ОТ СТРАНА НА БАНКАТА-ИЗДАТЕЛ НА КЛИЕНТА НА ТРАНЗАКЦИЯТА ПРИ ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ;
 • ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПАРИЧНАТА ТРАНЗАКЦИЯ, КОЕТО ДА НЕ ДОВЕДЕ ДО ПОСТЪПВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО СМЕТКА НА ПРОДАВАЧА ПРИ ОНЛАЙН ПЛАЩАНИЯ
 • ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ КЛИЕНТА ДАННИ В ПЛАТФОРМАТА СА НЕПЪЛНИ И/ИЛИ ГРЕШНИ.

7.5. КЛИЕНТЪТ УПРАЖНЯВА ПРАВОТО СИ НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА СКЛЮЧЕН ОТ РАЗСТОЯНИЕ В СРОКА, ПРЕДОСТАВЕН ОТ СЪОТВЕТНИЯ ПРОДАВАЧ, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА Е ПО-КРАТЪК ОТ ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ. ТОЗИ СРОК ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ОТ ДАТАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ И ОТ ДАТАТА НА ПОЛУЧАВАНЕТО НА КУПЕНАТА СТОКА ОТ КЛИЕНТА ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ. КЛИЕНТЪТ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКАЗА СИ ОТ ДОГОВОРА, СКЛЮЧЕН ОТ РАЗСТОЯНИЕ С ИНТЕРМОБИЯ НА ПОСОЧЕНИТЕ В САЙТА ТЕЛЕФОНИ.

 

8.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

8.1. КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

 • ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, ПРИ КОИТО УСЛУГАТА Е ПРЕДОСТАВЕНА НАПЪЛНО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й Е ЗАПОЧНАЛО С ИЗРИЧНОТО ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ НА КЛИЕНТА И ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ НЕГОВА СТРАНА, ЧЕ ЗНАЕ, ЧЕ ЩЕ ЗАГУБИ ПРАВОТО СИ НА ОТКАЗ, СЛЕД КАТО ДОГОВОРЪТ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕН ИЗЦЯЛО ОТ ПРОДАВАЧА;
 • ПРИ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, ЧИЯТО ЦЕНА ЗАВИСИ ОТ КОЛЕБАНИЯТА НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ КОНТРОЛИРАНИ ОТ ПРОДАВАЧА И КОИТО МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ ПО ВРЕМЕ НА СРОКА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ;
 • ПРИ ДОСТАВКА НА ЗАПЕЧАТАНИ СТОКИ, КОИТО СА РАЗПЕЧАТАНИ СЛЕД ДОСТАВКАТА ИМ И НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ ПОРАДИ СЪОБРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ХИГИЕНАТА ИЛИ ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО;
 • ПРИ ДОСТАВКА НА СТОКИ, КОИТО СЛЕД КАТО СА БИЛИ ДОСТАВЕНИ И ПОРАДИ ЕСТЕСТВО ИМ СА СЕ СМЕСИЛИ С ДРУГИ СТОКИ, ОТ КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТДЕЛЕНИ;

 

9.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

9.1. КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ КАТО ПРЕДОСТАВЯ КАКВИТО И ДА Е СВОИ ЛИЧНИ ИЛИ ДРУГИ ДАННИ НА ИНТЕРМОБИЯ, ТОЙ СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ ТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ПОСЛЕДНИЯ ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ ОТ ИНТЕРМОБИЯ: (1) ПОДДЪРЖАНЕ НА АКАУНТА НА КЛИЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕГИСТРИРАНЕ НА ПОРЪЧКИ, ИЗПРАЩАНЕ НА ПОРЪЧАНИ ПРОДУКТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОРЪЧАНИТЕ УСЛУГИ, ФАКТУРИРАНЕ, РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ С КЛИЕНТИ ПО ПОВОД ТЕХНИТЕ ПОРЪЧКИ ИЛИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНИЯТА ИМ; (2) ИЗПРАЩАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ, ПЕРИОДИЧНИ УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ИМЕЙЛ ИЛИ ЧРЕЗ SMS; (3) ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ И КЛИЕНТСКОТО/ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ.

 1. ГАРАНЦИИ

10.1. ПРОДАВАЧЪТ ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ СТОКИ НА ПЛАТФОРМАТА С ГАРАНЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА С ДОГОВОРА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПРАВЯТ НЯКОИ КАТЕГОРИИ СТОКИ, КОИТО ПОРАДИ ЕСТЕСТВОТО СИ НЕ МОГАТ ДА ИМАТ ГАРАНЦИЯ. ВСЕКИ ПРОДАВАЧ Е САМОСТОЯТЕЛНО ОТГОВОРЕН ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРЕДЛАГАНАТА ОТ НЕГО СТОКА/ УСЛУГА СЪС СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР.

10.2. ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТОКИТЕ, КОИТО СА ПРОДАДЕНИ И ДОСТАВЕНИ ОТ ИНТЕРМОБИЯ ГАРАНЦИОННИТЕ СЕРТИФИКАТИ СА ИЗДАДЕНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

10.3. ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТОКИТЕ, ПРОДАВАНИ И ДОСТАВЯНИ ОТ ПРОДАВАЧИТЕ, ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА, КУПУВАЧЪТ СЛЕДВА ДА ПОЛУЧИ ПРИ ДОСТАВКАТА НА ВСЯКА СТОКА, КОЯТО ИМА ГАРАНЦИЯ, ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ С ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ НА СЕРВИЗНИЯ ЦЕНТЪР, КОЙТО ОСИГУРЯВА ПОПРАВКАТА В ГАРАНЦИОННИЯ СРОК. ГАРАНЦИЯТА НА СТОКИТЕ, КОИТО СА ЗАКУПЕНИ ОТ MARKETPLACE ПРОДАВАЧИТЕ ПРЕЗ ИНТЕРМОБИЯ, Е ОСИГУРЕНА ОТ ОТОРИЗИРАНИЯ СЕРВИЗ, КОЙТО Е ОБОЗНАЧЕН ОТ ПРОДАВАЧА. ПРОДАВАЧИТЕ СА ЕДИНСТВЕНО И САМОСТОЯТЕЛНО ОТГОВОРНИ ЗА НАЛИЧИЕТО НА ЗАКОНОВО ИЗИСКВАНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА ПРИДРУЖАВА КУПЕНИТЕ ОТ ТЯХ СТОКИ, КАКТО И ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ.

 

11.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. НИТО ЕДНА ОТ СТРАНИТЕ НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, АКО ПОДОБНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ СЕ ДЪЛЖИ НА ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО. ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО Е НЕПРЕДВИДИМО СЪБИТИЕ, ИЗВЪН КОНТРОЛА НА СТРАНИТЕ, КОЕТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗБЕГНАТО.

11.2. АКО В СРОК ОТ 14 (ЧЕТИРИНАДЕСЕТ) ДНИ ОТ ДАТАТА НА СЪОТВЕТНОТО СЪБИТИЕ, ТО НЕ СПРЕ, ВСЯКА ОТ СТРАНИТЕ ИМА ПРАВОТО ДА УВЕДОМИ ДРУГАТА СТРАНА, ЧЕ ПРЕКРАТЯВА ДОГОВОРА БЕЗ ДА ДЪЛЖИ НА ДРУГАТА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЕВЕНТУАЛНО ПРЕТЪРПЕНИ ВРЕДИ.

 

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

ПРИЛОЖИМО КЪМ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР Е БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.